RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přehled dalších možností Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

O programu:

Operační program Životní prostředí je v současnosti druhým největším operačním programem v České republice. Nabízí široké spektrum dotačních možností mnoha skupinám žadatelů. Tematicky se člení do sedmi prioritních os, jejichž stručné zaměření a cíle uvádíme níže. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.
 

1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritním cílem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.

2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritním cílem této osy je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie.

3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritním cílem je podpora udržitelného využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla.

4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní cíle jsou v rámci této osy především: zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.

5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Prioritním cílem je omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.

6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prioritním cílem je podpora projektů, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Prioritním cílem je budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.


«zpět na dotace pro životní prostředí
«zpět na skupiny dotačních programů