RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO OBCE - VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

Dotace obcím na vodovody a kanalizace, dotace na čističku odpadních vod (ČOV) pro veřejnou potřebu

O programu

Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 2000 obyvatel v oblastech základní vodohospodářské infrastruktury. Tematicky lze členit jednotlivé oblasti podpory tohoto programu následujícím způsobem:

 • dotace na vodovody pro veřejnou potřebu a vodní zdroje (kopané nebo vrtané studny, vrty, přivaděče apod.) včetně souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty)
 • dotace na kanalizace pro veřejnou potřebu, dotace na čistírny odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV, biologické ČOV, domovní ČOV, včetně úprav recipientu
 • dotace na doprovodnou síť technické infrastruktury
 • dotace na nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV
 • dotace na nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů
 • dotace na nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů

Příklady projektů

Dotace na čističku odpadních vod, dotace na výstavbu veřejné kanalizace a ČOV, dotace na rozšíření splaškové kanalizace, dotace na posílení veřejného vodovodu a ČOV, dotace na výstavbu úpravny vody pro vodojem, dotace na doplnění nových technologií pro stávající čističku odpadních vod, dotace na rozšíření kanalizačního systému obce, dotace na rozšíření současného objektu ČOV a další, podobné projekty...

Výše dotace

Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je program určen

• obce do 2000 obyvatel, svazky obcí

Základní podmínky

 • maximální výše investice je 40 mil. Kč, v případě svazků obcí až 60 mil. Kč na projekt
 • projekt smí být realizován pouze na území obce do 2000 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat i obce o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 2000 obyvatel
 • v případě projektů na kanalizace a ČOV kapacita jednotlivých systémů kanalizací a ČOV, nebo jednoho společného systému, nesmí přesahovat limit 2000 E.O. (Pozn.: 1 E.O. – zatížení vyjádřené jako produkce organického, biologicky odbouratelného znečištění, které odpovídá pětidenní biochemické spotřebě kyslíku (BSK 5) 60 g O2/den)
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu
 • podpořená vodohospodářská infrastruktura musí po dobu vázanosti na účel projektu zůstat v majetku obce (svazku obcí)

Doplňující informace

Obce a svazky obcí mají v rámci tohoto dotačního programu možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení realizace projektu musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


«zpět na dotace pro obce
«zpět na skupiny dotačních programů