RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

Informace o zpracování osobních údajů


1) Základní informace o správci

Správce osobních údajů:

Jsme společnost ALNIO Group s.r.o., se sídlem Kounicova 284/39, 602 00 Brno, IČ 29305497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 72818, která provozuje webové stránky www.alnio.cz, www.dotacnisluzby.cz a www.dotaceprolesy.cz.

Správce je společnost poskytující služby v oblasti dotací, veřejných zakázek, manažerského řízení projektů a souvisejícího poradenství. Správce tímto poskytuje subjektům údajů zpracovávaných v souvislosti se smluvními vztahy mezi Správcem a klienty Správce informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem. Tato informace platí bez ohledu na to, zda byly osobní údaje získány od subjektu údajů či z jiných zdrojů.

Jaké údaje zpracováváme:

Správce zpracovává údaje v souladu s GDPR a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů.


2) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a provedení opatření před uzavřením smlouvy), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností Správce) a dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany).

Účelem zpracování osobních údajů je zejména zajištění řádného plnění práv a povinností ze smluv uzavřených mezi Správcem a klientem a dosažení účelu smlouvy. Dále je účelem zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností Správce, tj. zejména archivačních, účetních a dalších zákonných povinností Správce.

Oprávněné zájmy Správce spočívají zejména v možnosti kontroly a doložitelnosti poskytovaných plnění práv a povinností ze smlouvy, vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků či ověřování bonity. Oprávněným zájmem Správce je dále také zpracování kontaktních a identifikačních údajů za účelem přímého marketingu (při rozesílce obchodních sdělení); zasílání obchodních sdělení má subjekt údajů možnost kdykoli odmítnout.

Osobní údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, byl-li udělen s účinností po datu 25. 5. 2018. Dříve udělené souhlasy nejsou podkladem pro zpracování osobních údajů, byť by stále byly součástí smlouvy. Konkrétní zpracované údaje a podmínky jejich zpracování jsou pak uvedeny přímo v souhlasu. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.


3) Kategorie dotčených osobních údajů, jejich zdroj a doba uložení

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze v souladu se stanoveným účelem a v nezbytné míře. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán zejména obsahem smlouvy uzavřené s klientem.

Zpracovávány mohou být zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • bankovní spojení
 • údaje o ekonomické a hospodářské situaci
 • záznamy o komunikaci, které mohou obsahovat údaje o osobách oprávněných jednat za subjekt údajů, včetně jeho zaměstnanců, v rozsahu, která tato osoba sama uvede (například v patičce e-mailu a podobně),
 • další informace, s nimiž se Správce seznámí v průběhu poskytování služeb (získané zejména přímo od klienta, z veřejných zdrojů, od účastníků veřejných zakázek, výběrových řízení apod.). 

Zdrojem osobních údajů je zejména uzavřená smlouva, případně další komunikace s klientem či osobami dotčenými poskytováním služeb. Osobní údaje mohou být doplněny také z veřejně dostupných zdrojů.

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu, není-li správci zákonem (zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími předpisy, předpisy v oblasti dotací, GDPR atd.) uloženo jejich uchování po dobu delší.


4) Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Seznam konkrétních příjemců či zpracovatelů osobních údajů poskytne Správce subjektu údajů na vyžádání; jedná se zejména o subjekty poskytující Správci účetní služby, daňové poradenství, právní služby, IT služby apod.

Osobní údaje jsou zpřístupňovány pouze oprávněným zaměstnancům Správce či příjemce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje mohou být dále na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům (příjemci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem.


5) Práva subjektu údajů související se zpracováním

Subjekt údajů má na základě čl. 15 až 22 GDPR právo:

 • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
 • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy požádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
 • při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné,
 • že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů jsou zveřejněny na adrese: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744.


6) Kontaktní údaje Správce

Název: ALNIO Group s.r.o.
Sídlo: Kounicova 284/39, 602 00 Brno
e-mail: info@alnio.cz
tel.:  +420 513 034 340


Zpracováno ke dni 13. 6. 2018. verze 1.2