RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO OBCE: KULTURNÍ DĚDICTVÍ OBCÍ A VENKOVA

Dotace pro obce a církve na kulturní dědictví a památky. Dotace na opravu kostela, kaplí, historického parku, a jiné.

O programu

Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel, svazky obcí a církve, a to v oblasti kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic nebo venkovské krajiny včetně historických parků, zahrad a alejí. Hlavní oblasti podpory tohoto dotačního programu jsou:

 • dotace na zpracování odborných studií obnovy a využití kulturního dědictví,  vypracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny;  historické průzkumy k zajištění potřebných podkladů apod.
 • dotace na stavební výdaje týkající se objektu kulturního dědictví (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch apod. – např. kaple, kostel, památník, sochy, atd...
 • dotace na stavební výdaje týkající se technické infrastruktury související s projektem – např. vodovodní přípojky, přípojky elektřiny, plynu, rozvody, vytápění, sociální zařízení,...
 • dotace na ostatní stavební výdaje (např. zpevnění ploch, parkoviště, chodníky, přístupové cesty, apod.)
 • dotace na revitalizace historických parků, zahrad, alejí a stromů (např. arboristické úpravy) ve vazbě na stavební obnovu kulturního dědictví a rovněždotace na parkové úpravy okolí objektu
 • dotace na realizace výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí
  s vazbou na místní historii a tradiční lidovou tvorbu
 • dotace na nákup pozemku(max. do 10 % způsobilých výdajů) a nákup staveb (rovněž max. do 10 % způsobilých výdajů) souvisejících s projektem

Příklady projektů

Dotace na rekonstrukci kostela, dotace na obnovu kaple, obnovu zvonice, dotace na revitalizaci významného památníku, dotace na obnovu fary, dotace na obnovu vnějšího pláště kostela, dotace na přestavbu objektu na místní muzeum, dotace na restaurování kulturní památky, obnovu soch, dotace na zámecké centrum, dotace na obnovu historické dlažby na návsi, dotace na rekonstrukci historických křížů, dotace na opravu kapličky, dotace na rekonstrukci fasády a střechy kostela a podobné projekty...

Výše dotace

Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je program určen

 • obce do 500 obyvatel, svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a jejich organizace

Základní podmínky

 • tento dotační program podléhá režimu de minimis (tj. maximální výše podpory pro jednoho příjemce může činit 200 000 EUR za období tří let)
 • projekt smí být realizován pouze na území obce do 500 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat také obce
  o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel
 • předmětem dotace mohou být pouze ty objekty, které jsou evidovanou kulturní památkou nebo jsou Národním památkovým ústavem (NPÚ) prohlášeny za památnou stavbu či objektem kulturně-historických hodnot
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
   
 • nemovitost, na kterou jsou v rámci projektu uplatňovány stavební výdaje, musí být ve vlastnictví žadatele nebo kraje a nebo státu či jimi zřizovaných či založených organizací nebo jiného subjektu, který splňuje definici příjemce dotace
 • dotace nesmí být použita na nákup výstavních exponátů, na restaurování varhan, na nákup použitých zařízení

Doplňující informace

Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


«zpět na dotace pro obce
«zpět na skupiny dotačních programů