RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

Jaké jsou podmínky pro zápis do evidence zemědělského podnikatele a jak o zápis zažádat?

1) Kdo je to zemědělský podnikatel?

Zemědělským podnikatelem se pro účely zákona o zemědělství (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění), rozumí fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství.

2) Jaké podmínky musí žadatel o zápis do této evidence splňovat?

Fyzická soba

  • Musí dosáhnout věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie a prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.

Právnická osoba

  • Musí ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje podmínky stanovené pro fyzickou osobu. Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz podnikání a je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele.
  • Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.

3) Jaký je postup pro zápis do evidence?

  • Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu.
  • Nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit uvedeným způsobem, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.

4) Formulář žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Formulář pro fyzické osoby ke stažení zde.